Investeren in cultuur!

Investeren in cultuur!

Tax shelter is meer dan een fiscale en financiële optimalisatie voor vennootschappen. U ondersteunt ook de culturele sector, meer bepaald de audiovisuele sector en de sector van podiumkunsten.

Waarom Flanders Tax Shelter:

  • U bepaalt graag zelf in welke productie uw tax shelter terecht komt
  • U kiest voor de Vlaamse marktleider

Onze voorkeuren:

  • 100% onafhankelijkheid (geen producent)
  • Korte(re) termijn
  • Betrokkenheid
  • Vlaamse/lokale verankering

Kortom, neem zelf de controle over uw investering. 

Wat is Tax Shelter?

Het Belgisch Tax Shelter-stelsel werd in 2003 ingevoerd met als oogmerk een win-win-win situatie voor de overheid, de audiovisuele producent en de investeerder.

Het wettelijk kader is vastgelegd in artikel 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Enerzijds zorgt Tax Shelter voor een economische stimulans in de audiovisuele sector, anderzijds levert Tax Shelter een fiscaal en financieel voordeel op voor bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2015 trad de sterk hervormde variant in voege met als gevolg een eenvoudiger en transparanter systeem. Op 1 februari 2017 werd het toepassingsgebied uitgebreid: sinds dien kan men zowel een erkend audiovisueel werk als een erkend podiumwerk financieren met Tax Shelter.

De Tax Shelter staat onder controle van:

  • De Vlaamse Overheid: Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)
  • De Federale Overheidsdienst Financiën: Controlecentrum Grote Ondernemingen Cel Tax shelter

Download onze prospectus via deze link

WAARSCHUWING:

De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd:

 Dit Aanbod betreft een Investering in het kader van het Belgische “Tax Shelter”-stelsel bepaald in artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting zoals laatst gewijzigd door de wet van 10 februari 2022 (BS 25 februari 2022 (ed. 3)). Een Investering in het Aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn. De Emittent van dit Aanbod verbindt er zich wel toe om in ruil voor de Investering a) een vergoeding te betalen en b) verplichtingen na te leven opdat de Investeerder recht heeft op een fiscaal attest en hiermee gepaard gaande een fiscaal voordeel. Dit Aanbod houdt geen deelneming in het kapitaal van de Emittent in. Een Investering in het Aanbod houdt bepaalde risico’s in, in het bijzonder het risico van het niet bekomen van het (volledig) fiscaal voordeel. De risicofactoren worden verder beschreven in dit Prospectus (zie Hfst. 3). De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen in afwachting van de certificering en het eigen vermogen van de Emittent op 31/03/2021 is 170.85. Het eigen vermogen van de Emittent bedraagt EUR 236.924,00 op 31/03/2021. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op de verhouding tussen opgehaalde Tax Shelter-bedragen waarvoor nog geen fiscaal attest werd opgeleverd en het eigen vermogen. Het eigen vermogen per 31/03/2021 bedraagt 0,59% van de opgehaalde bedragen waarvoor nog geen fiscaal attest werd opgeleverd op 31/03/2021. Dit Aanbod is gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling op de belastbare winsten overeenkomstig artikel 194ter WIB 92 en die in België onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) aan een aanslagvoet van 25%. Het rendement van een Investeerder kan evenwel lager (zelfs negatief nl. -15,80% voor aanslagjaren 2022 en 2023 bij een aanslagvoet van 20% en dit exclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering). Alle berekeningen van het rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn slechts van toepassing op stortingen gedaan t.e.m. 30/06/2022. Vanaf 01/07/2022 zal het netto rendement op een Tax Shelter-Investering wijzigen ingevolge de gewijzigde rentetarieven. Deze berekeningen gaan tevens uit van een looptijd van de Investering van 18 maanden. Bijgevolg zal het rendement van de Investering lager zijn indien de looptijd van de Investering minder is dan 18 maanden. De Emittent voorziet in een minimuminvestering van EUR 5.000. Dit Aanbod omvat in hoofde van de Investeerder een aantal risico’s, waaronder als voornaamste risico het niet of slechts gedeeltelijk bekomen van het fiscaal voordeel zoals bedoeld in artikel 194ter WIB 92. De beleggers moeten zelf beoordelen of het aangewezen is in de effecten te beleggen. De informatie opgenomen in dit Prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks gewijzigd kunnen worden. Bijgevolg dient de situatie van iedere Investeerder bestudeerd te worden met diens fiscale adviseur.