Investeren in cultuur!

Investeren in cultuur!

Tax shelter is meer dan een fiscale en financiële optimalisatie voor vennootschappen. U ondersteunt ook de culturele sector, meer bepaald de audiovisuele sector en de sector van podiumkunsten.

Waarom Flanders Tax Shelter:

  • U bepaalt graag zelf in welke productie uw tax shelter terecht komt
  • U kiest voor de Vlaamse marktleider

Onze voorkeuren:

  • 100% onafhankelijkheid (geen producent)
  • Korte(re) termijn
  • Betrokkenheid
  • Vlaamse/lokale verankering

Kortom, neem zelf de controle over uw investering. 

Wat is Tax Shelter?

Het Belgisch Tax Shelter-stelsel werd in 2003 ingevoerd met als oogmerk een win-win-win situatie voor de overheid, de audiovisuele producent en de investeerder.

Het wettelijk kader is vastgelegd in artikel 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Enerzijds zorgt Tax Shelter voor een economische stimulans in de audiovisuele sector, anderzijds levert Tax Shelter een fiscaal en financieel voordeel op voor bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2015 trad de sterk hervormde variant in voege met als gevolg een eenvoudiger en transparanter systeem. Op 1 februari 2017 werd het toepassingsgebied uitgebreid: sinds dien kan men zowel een erkend audiovisueel werk als een erkend podiumwerk financieren met Tax Shelter.

De Tax Shelter staat onder controle van:

  • De Vlaamse Overheid: Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)
  • De Federale Overheidsdienst Financiën: Controlecentrum Grote Ondernemingen Cel Tax shelter

Download onze prospectus via deze link

WAARSCHUWING:

De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd:

Dit Aanbod betreft een Investering in het kader van de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 421% van het geïnvesteerde bedrag. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het Tax Shelter-stelsel. De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen in afwachting van de certificering en het eigen vermogen van de Emittent op 31/03/2021 is 170,85. Het eigen vermogen per 31/03/2021 bedraagt € 236.924,00 en dekt 0,59% van de opgehaalde bedragen waarvoor nog geen fiscaal attest werd opgeleverd op 31/03/2021. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder (Flanders Tax Shelter bv). De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een bijkomende vergoeding en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen zoals beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. De In Aanmerking Komende Productievennootschap is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden met het oog op het verkrijgen van het Tax Shelter-attest. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. De bijkomende vergoeding is ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde bijkomende vergoeding waarvan sprake in deze brochure is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 juni 2023 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribor-tarief dat op dat moment van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt. Het maximumbedrag van dit Aanbod bedraagt € 25.000.000. Afhankelijk van de aanslagvoet, kan voor de aanslagjaren 2023 en 2024 het fiscaal rendement van een investeerder negatief zijn.